Parkování

Kontaktní informace

Ing. Petr Raška

vedoucí úseku dopravy a technické infrastruktury

tel. :+420 378 035 015
e-mail: raskap@plzen.euDoprava v klidu (parkování a odstavování vozidel) je nedílnou součástí dopravního systému a její řešení významnou součástí Plánu udržitelné mobility Plzně.

Koncepci dopravy v klidu podrobně rozpracoval Generel dopravy v klidu města Plzně, který byl schválen usnesením Rady města Plzně č. 359 dne 5. června 1997 a od té doby je pravidelně aktualizován. Systém dopravy v klidu je utvářen jako jednolitý celek s kombinací regulačních a nabídkových opatření. Jako regulační opatření je navržena zóna placeného parkování, nabídková opatření tvoří navržená záchytná parkoviště P+G a P+R a rezidentské parkovací objekty. Součástí „Generelu“ jsou Pravidla pro aplikaci normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, určující v závislosti na poloze v urbanistické struktuře města hodnotu koeficientu kp, potřebnou pro stanovení počtu parkovacích stání při navrhování nových záměrů. Pro navrhování parkovišť „Generel“ stanovuje podmínky pro ozelenění parkovacích ploch, a to požadavkem výsadby 1 stromu na pět parkovacích míst. Poslední aktualizaci „Generelu“ schválilo Zastupitelstva města Plzně usnesením č. 214/2021 dne 21. června 2021.

V návaznosti na „Generel“ Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracovává nebo pořizuje zpracování podrobnějších dokumentů, jako jsou průzkumy, koncepční metodické podklady nebo podrobné studie parkovišť a parkovacích objektů.


5555

Dokumenty ke stažení